Slovenská asociácia ochranárov rastlín

Slovenská asociácia ochrany rastlín

     Slovenská asociácia ochrany rastlín vznikla v roku 1999 (ďalej len „SCPA" -  Slovak Crop Protection Association) ako záujmové združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov s tým, že stanovy asociácie boli zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 24. 6. 1999. Prvé sídlo SCPA bolo v Bratislave na Holubyho ulici. V súčasnosti asociácia sídli na Rešetkovej ulici 11 v Bratislave. V roku 1999 (12.10.1999) SCPA požiadala Európsku asociáciu ochrany rastlín (ďalej len „ECPA") o členstvo. SCPA sa na základe tejto žiadosti stala od 1.1.2000 členom ECPA, ktorá združuje všetky národné asociácie ochrany rastlín pôsobiace v Európe. Hlavnou úlohou ECPA je obhajovať a presadzovať záujmy agrochemického priemyslu v Európe.

     Členom SCPA sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá je výrobcom prípravkov na ochranu rastlín registrovaných v SR, alebo je v SR povereným zástupcom takéhoto výrobcu, alebo je držiteľom registrácie prípravku na ochranu rastlín od takéhoto výrobcu a súhlasí so stanovami SCPA. SCPA má v súčasnosti 12 členov, z toho 8 členov je riadnych členov (regulárnych) a 4 členovia sú pridruženými (asociovanými) členmi.

     Riadni členovia sú:

Adama Agriculture Slovensko, spol. s r.o., AGROFERT, a.s. organizačná zložka Agrochémia, Arysta LifeScience Slovakia s.r.o, Basf Slovensko spol. s r.o., Bayer, spol. s r.o., Dow AgroSciences s.r.o., F & N Agro Slovensko spol. s r.o., Syngenta Slovakia s.r.o.;

    Pridružení členovia sú:

Belchim Crop Protection Slovakia, s.r.o., Floraservis, spol .s r.o., Monsanto Slovakia, s.r.o., Sumiagro Agro Czech s.r.o.-organizačná zložka Slovensko.

 

Hlavnými orgánmi SCPA sú:

 • Valné zhromaždenie SCPA
 • Výkonný riaditeľ SCPA
 • Výkonný výbor SCPA
 • Prezident SCPA
 • Tajomník SCPA

 

Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom SCPA. Kompetencie prezidenta, výkonného riaditeľa a ostaných orgánov SCPA presne vymedzujú „Stanovy SCPA".

 

      Ciele asociácie sú:

 • Obhajovať apresadzovať záujmy združenia a jeho jednotlivých členov
 • Komunikovať s orgánmi štátnej správy, masmédiami, ostatnými združeniami a stavovskými organizáciami
 • Monitorovať morálny a etický rozmer slovenského trhu s prípravkami na ochran rastlín a upozorňovať kompetentné orgány na nedostatky
 • Zvyšovať odbornú úroveň členov spoločnosti
 • Šíriť vedecko-technické poznatky a skúsenosti ako aj odborné vedomosti pre podnikateľskú, výrobnú a obchodnú sféru v oblasti ochrany rastlín a rastlinnej produkcie pred škodlivými organizmami a činiteľmi
 • Poriadať národné a medzinárodné konferencie, semináre, prednášky, exkurzie a školenia
 • Podporovať študujúcu mládež v odboroch poľnohospodárstvo a lesníctvo

 

      Asociácia za účelom naplnenia svojich cieľov vykonáva tieto činnosti:

 • Organizuje a vykonáva odborné vzdelávanie pre predaj a používanie prípravkov na ochranu rastlín
 • Vykonáva propagačnú, výstavnícku, vydavateľskú, edičnú činnosť a iné

 

     Hlavným poslaním a úlohou SCPA je chrániť záujmy svojich členov a zabezpečiť trvalo udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku.

Hore!