SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA OCHRANY RASTLÍN

Slovenská asociácia ochrany rastlín vznikla v roku 1999 (ďalej len „SCPA“) ako záujmové združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Stanovy asociácie boli zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 24. 6. 1999. V roku 1999 SCPA požiadala Európsku asociáciu ochrany rastlín (ďalej len „ECPA“) o členstvo. SCPA sa na základe tejto žiadosti stala od 1.1.2000 členom ECPA, ktorá združuje všetky národné asociácie ochrany rastlín pôsobiace v Európe. Hlavnou úlohou ECPA je obhajovať a presadzovať záujmy agrochemického priemyslu v Európe.

Medzi naše ciele patrí:

Vzdelávanie

 • Poriadanie národných a medzinárodných konferencií, seminárov, prednášok, exkurzií a školení
 • Podpora študujúcej mládeže v odboroch poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • Organizácia a vykonávanie odborného vzdelávania pre predaj a používanie prípravkov na ochranu rastlín.
 • Propagačná, výstavnícka, vydavateľská, edičná činnosť

KOMUNIKÁCIA

 • Komunikácia s orgánmi štátnej správy, masmédiami, ostatnými združeniami, stavovskými organizáciami.
 • Šírenie vedecko-technických poznatkov a skúseností ako aj odborných vedomostí pre podnikateľskú, výrobnú a obchodnú sféru v oblasti ochrany rastlín a rastlinnej produkcie pred škodlivými organizmami a činiteľmi

Bezpečnosť

 • Monitorovanie morálneho a etického rozmeru
  slovenského trhu s prípravkami na ochranu rastlín.
 • Upozorňovanie kompetentných orgánov na nedostatky.
 • Zvyšovanie odbornej úrovne členov spoločnosti.

Naše projekty:

Naše projekty

Bezpečné používanie prípravkov – SUI

Ochrana vody – TOPPS Water Protection

Nakladanie s prázdnymi obalmi – CMS

Falšovanie prípravkov – ACF