Falšovanie prípravkov – ACF

V súvislosti s narastajúcim celosvetovým fenoménom falšovania tovarov všetkého druhu, priemysel ochrany rastlín, ktorý je reprezentovaný celosvetovou organizáciou ochrany rastlín (CropLife International), si uvedomuje skutočnosť, že z celosvetového pohľadu sú popri liekoch a kozmetike prípravky na ochranu rastlín jedným z najvyhľadávanejších a najvýnosnejších tovarov na falšovanie. Keďže problém falšovania a ilegálneho dovozu neobchádza ani Slovensko, Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len „SAOR) sa od roku 2009 aktívne zapája k iniciatíve zameranej proti falšovaniu a ilegálnemu dovozu prípravkov na ochranu rastlín v rámci programu Európskej asociácie ochrany rastlín. Táto iniciatíva konkrétne nadväzuje na „Uznesenie Rady z 25.9.2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu“, ktoré vyšlo v ÚV EÚ pod číslom 2008/C 253/01.

V súčasnom období väčšina falšovaných prípravkov na ochranu rastlín pochádza z Číny, a do Európy sa dostávajú predovšetkým cez prístavy a letiská nachádzajúce sa v západnej Európe a v Stredomorí. Z toho dôvodu sa najnovšie aktivity priemyslu ochrany rastlín, ktorý je reprezentovaný celosvetovou asociáciou ochrany rastlín (CropLife International) zameriavajú na spoluprácu s čínskymi úradmi a inštitúciami, aby sa predišlo vývozu prípravkov na ochranu rastlín z Číny z neznámych výrobných zdrojov.

Posilnenie ochrany slovenského trhu pred falšovanými prípravkami je možné iba úzkou vzájomnou koordináciou zodpovedných silových a kontrolných organizácií štátnej správy a výmenou informácií. Nemenej dôležitým nástrojom je vzdelávanie, na ktoré sa odvoláva aj „Smernica EP a Rady (ES) č. 2009/128, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov“. Smernica okrem iného vyžaduje, aby problematika poukazujúca na existenciu falšovania prípravkov na ochranu rastlín a na riziká spojené s používaním týchto falšovaných prípravkov na ochranu rastlín bola zahrnutá do programu odborného vzdelávania v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín.

Tu SAOR vidí veľký priestor, aby profesionálni používatelia, distribútori a poradcovia boli prostredníctvom vzdelávania informovaní o rizikách, ktoré falšované a ilegálne dovážané prípravky na ochranu rastlín predstavujú pre spotrebiteľa a pre životné prostredie.