Legislatíva

Platný zákon o rastlinolekárskej starostlivosti:

Zákon 405-2011 o rastlinolekárskej starostlivosti
Vyhláška 485-2011
Vyhláška 486-2011
Vyhláška 487-2011
Vyhláška 488-2011
Vyhláška 489-2011
Vyhláška 490-2011
Vyhláška 491-2011
Vyhláška 492-2011

 

Dôležitá legislatíva Európskeho parlamentu a Rady

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov [*.pdf]

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [*.pdf]

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov [*.pdf]

DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides [*.pdf]

REGULATION (EC) No 1107/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC [*.pdf]

REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides [*.pdf]

 

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín  alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii

Slovenská asociácia ochrany rastlín v zmysle zákona NR SR č. 45, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č.295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle paragrafu 18, ods. 1 a paragrafu 18a, ods. 1, získala požadovanú akreditáciu Ministerstva školstva SR pod číslom: 2962/2009/272/1. Na základe tejto skutočnosti Slovenská asociácia pripravuje odborné vzdelávanie pre tie cieľové skupiny, ktoré sú uvedené vo vymenovanej akreditácii.

Akreditácia k nahliadnutiu (pdf súbor)