Odborné podujatia

Vzdelávací kurz „Zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zamerané
na zníženie úniku prípravkov na ochranu rastlín v dôsledku povrchového odtoku a erózie
a z bodových zdrojov znečistenia“

Miesto konania: PVOD Kočín
Dátum: 11.4.2017

Pozvánka na podujatie

Seminár pre členov Slovenskej asociácie ochrany rastlín

Program
Pristúpenie k memorandu
Cieľ seminára SAOR, Nitra, 21.1.2013
Výstup zo seminára SAOR-Nitra, 21.1.2013
Odporúčaný postup pre oznamovanie inf. o incidentoch

Školenie pre Colný odbor Finančného riaditeľstva SR

Program

Pripravované zmeny v právnych predpisoch EÚ v oblasti trvalo udržateľného používania prípravkov na ochranu rastlín

Dňa 23.6. 2009 sa v Častej –  Papierničke (Účelové zariadenie kancelárie NR SR) uskutočnil seminár s názvom „Pripravované zmeny v právnych predpisoch EÚ v oblasti trvalo udržateľného používania prípravkov na ochranu rastlín“ zameraný na implementovanie požiadaviek vyplývajúcich z očakávanej „Smernice EP a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov“. Seminár usporiadala Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len „SCPA“) v spolupráci s Európskou asociáciou ochrany rastlín (ECPA). Spolu usporiadateľom za slovenskú stranu bola Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (SRS).      Cieľom seminára bolo začať diskusiu na implementovanie požiadaviek vyplývajúcich zo spomenutej smernice a zároveň pripomenúť, že implementovanie smernice do právneho poriadku SR si bude vyžadovať koordináciu viacerých rezortov vrátane odbornej a širokej verejnosti s tým, že jej dopady sa budú dotýkať nielen predajcov prípravkov na ochranu rastlín, ale predovšetkým právnických a fyzických osôb hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde vrátane lesa. Seminára sa zúčastnili právnické a fyzické osoby zabezpečujúce rastlinnú výrobu, dovozcovia a predajcovia prípravkov na ochranu rastlín, pracovníci MŽP SR, MŠ SR, ÚKSÚP, SPPK, VÚVH Bratislava, AGRIO –  Poniky (výrobca postrekovej techniky) a zástupca spoločnosti Aero Slovakia, ktorá zabezpečuje letecké ošetrovanie poľných plodín a lesa. Seminár mal vysokú odbornú úroveň. Zúčastnilo sa ho 71 ľudí. Účastníci seminára sa zároveň mohli oboznámiť so stanoviskom európskeho priemyslu ochrany rastlín na zber prázdnych obalov z prípravkov na ochranu rastlín, s pozitívami vyplývajúcimi z tohto zberu pre ochranu spotrebiteľa a životné prostredie a so súčasnou situáciou ohľadne zberu prázdnych obalov v Nemecku a na Slovensku.

Pozvánka a program (sk)
Ivitation and programme (en)
Návrh smernice
Prednášky z podujatia (všetky, RAR archív, 15,5 MB)

Falšovanie a ilegálny dovoz prípravkov na ochranu rastlín

Seminár: Falšovanie a ilegálny dovoz prípravkov na ochranu rastlín
Miesto: Bratislava – Správa účelových zariadení
Dňa 4.3.2009 sa uskutočnil v Bratislave seminár k falšovaniu a ilegálnemu dovozu prípravkov na ochranu rastlín. Seminár s medzinárodnou účasťou organizovala Slovenská asociácia ochrany rastlín v spolupráci s Európskou asociáciou ochrany rastlín za účasti zástupcov MP SR, MŽP SR, MZ SR, Colného riaditeľstva SR, Policajného zboru SR, ÚKSÚP Bratislava, SPPK, zástupcov priemyslu ochrany rastlín, distribútorov a konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín. Seminára sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí vrátane zástupcov médií.
 
Cieľom seminára bolo hľadať spôsoby ako zamedziť falšovaniu a ilegálnemu dovozu prípravkov na ochranu rastlín na Slovensko. Účastníci seminára sa zhodli v tom, že ako najúčinnejší spôsob zamedzenia falšovania a ilegálneho dovozu prípravkov na ochranu rastlín je koordinácia postupu silových a kontrolných zložiek štátnej správy v spolupráci s predstaviteľmi priemyslu ochrany rastlín na Slovensku. Seminár vytvoril dobré podmienky k tomu, aby sa tejto problematike venovala náležitá pozornosť zo strany všetkých dotknutých orgánov štátnej správy. Organizátori vyjadrili presvedčenie, že k tejto problematike sa opätovne vrátia s určitým časovým odstupom, aby mohli zhodnotiť pokrok pri riešení tohto závažného problému. Seminár bol zároveň výbornou príležitosťou na to, aby sa zástupcovia jednotlivých orgánov štátnej správy nielen spoznali, ale aj navzájom o sebe vedeli, kto je za čo zodpovedný a akú činnosť v zmysle jednotlivých zákonov dotýkajúcich sa prípravkov vykonáva.

Z pohľadu priemyslu ochrany rastlín je veľmi pozitívne hodnotený prístup zástupcov Policajného zboru SR, ktorí prezentovali účastníkom seminára problematiku trestnej činnosti dotýkajúcej sa poľnohospodárstva vrátane problematiky prípravkov na ochranu rastlín a zároveň deklarovali ochotu spolupracovať pri riešení tak závažnej celoeurópskej problematiky akou je falšovanie a ilegálny dovoz prípravkov na ochranu rastlín.

Zapísal: Ing. Jozef Kotleba 16.3.2009

Konečná pozvánka a program
Konečná pozvánka a program(en)
Prezentácie (zip archív)
Videá (zip archív)
Výstup pre médiá (dokument)

Odborný seminár Združenia pestovateľov obilnín

Dňa 18.6.2008 sa v Nitre (Agroinštitút) uskutočnilo V. Valné zhromaždenie pestovateľov obilnín spojené s odborným seminárom zameraným na dopady vyplývajúce z „Návrhu nariadenia EP a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh“ na pestovateľov obilnín. Cieľom seminára bolo oboznámiť členov Združenia pestovateľov obilnín o súčasnom stave hore uvedeného návrhu, ale predovšetkým o jeho negatívnom dopade na pestovateľov obilnín. O negatívnych dopadoch preto, lebo vylučovacie kritériá uplatňované v návrhu nariadenia sa dotknú najviac tých účinných látok, ktoré partia do chemickej skupiny triazolov. Triazoly sú základným prostriedkom v boji proti hubovým chorobám obilnín v Európe spolu so strobulorínmi.

Počas diskusie prítomní účastníci upozornili na všeobecné zhoršovanie podmienok výroby poľnohospodárskych plodín a to prijímaním novej legislatívy, ku ktorej sa radí aj legislatíva o prípravkoch na ochranu rastlín. Zároveň upozornili, že v kontexte celosvetovej globalizácie nové právne predpisy ES znevýhodňujú európskych poľnohospodárov a výrobcov vrátane slovenských.

Prednáška
Pozvánka

Dni poľa spoločnosti Bayer CropScience

V dňoch 17.6. a 19.6.2008 sa uskutočnili „Dni poľa“ spoločnosti Bayer CropScience v Želiezovciach a vo Vranove nad Topľou. Slovenská asociácia ochrany rastlín (SCPA) počas obidvoch dní predstavila projekt TOPPS a to prostredníctvom pojazdného ukážkového stánku „DEMOTRAILERU“. TOPPS je trojročný, mnohostranný projekt prebiehajúci v 15 európskych krajinách. Pod touto skratkou sa skrýva vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín s cieľom predchádzať znečisťovaniu vôd z bodových zdrojov (Training the Operators to Prevent Pollution from Point Sources).

Počas oboch dní bežal na obrazovke pojazdného ukážkového stánku film zameraný na správne používanie prípravkov na ochranu rastlín. Film zaujal návštevníkov „Dní poľa“.

Počas premietania filmu boli pre záujemcov taktiež rozdávané listovky s názvom „ Kvalitná aplikácia, lepšia ochrana vody“. Predstavenie projektu TOPPS veľmi vhodne zapadlo do odborného programu „Dní poľa“ spoločnosti Bayer CropScience.

Pozvánka
Prezentácia

Súčasnosť a budúcnosť prípravkov na ochranu rastlín v Európe

Dňa 29.4.2008 sa v Nitre (Agroinštitút) uskutočnil seminár s názvom „Súčasnosť a budúcnosť prípravkov na ochranu rastlín v Európe“ zameraný na ekonomické dopady vyplývajúce z návrhu nového nariadenia, ktoré nahradí súčasnú platnú smernicu EHS č. 91/414 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Seminár organizovala SCPA v spolupráci s ECPA. Spolu  usporiadateľom za slovenskú stranu bola Slovenská rastlinolekárska spoločnosť, člen ZS VTS.

Cieľom seminára bolo upozorniť širokú odbornú verejnosť na dopady vyplývajúce z návrhu nariadenia predovšetkým pre poľnohospodárske subjekty zaoberajúce sa výrobou rastlinných komodít. Zástupcovia chemického priemyslu zároveň upozornili štátne orgány na to, aby hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín prebiehalo tak ako doteraz, a nie na základe nebezpečnosti, ktorý sa navrhuje. Seminár, ktorého sa zúčastnili 35 zástupcovia z ministerstiev, štátnych inštitúcií, pestovateľských zväzov a subjektov, bol dobrou príležitosťou na diskusiu nielen ohľadne ďalšieho používania prípravkov na ochranu rastlín, ale aj vzájomného prepojenia prípravkov na bezpečnosť potravín a na súčasný nedostatok potravín vo svete. Počas diskusie sa účastníci dotkli aj využitia poľnohospodárskych  plodín pre energetické účely a prebiehajúcich klimatických zmien, ktoré ovplyvňujú výrobu potravín.

Nomisma_New Executive Summary sk (dokument)
scpa-ecpa-seminar-nitra-prezentacie (dokument)

Pracovný seminár zameraný na hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín na životné prostredie

Dňa 11.12.2007 sa na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave (VÚVH Bratislava) uskutočnil pracovný seminár zameraný  na hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín na životné prostredie. Hodnotenie rizika vyplýva zo smernice EHS č. 91/414 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Pracovný seminár za účasti slovenských a maďarských úradov podieľajúcich sa na hodnotení rizika prípravkov na ochranu rastlín na životné prostredie organizovala Európska asociácia ochrany rastlín (ECPA –  Environmental Expert Group –  EEG) a Slovenská asociácia ochrany rastlín (SCPA).

Cieľom seminára, ktorého sa zúčastnilo 21 účastníkov, bola vzájomná výmena informácií medzi zástupcami chemického priemyslu zaoberajúcimi sa touto problematikou a zástupcami štátnych inštitúcií na Slovensku a v Maďarsku.

ECPA-EEG Slovakia-Hungary meeting 11 December 2007 Agenda (dokument)
ECPA-EEG Central Europe meeting November 2007-1 (dokument)
Prezentácie z podujatia (archív)

II. slovenské rastlinolekárske dni

V dňoch 21.-22.11.2007 sa uskutočnili v Nitre II. slovenské rastlinolekárske dni, ktoré organizovala Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (ďalej len „SRS“). Rastlinolekárske dni sa uskutočnili za finančnej podpory ZSVTS, ako aj  niektorých členov Slovenskej asociácie ochrany rastlín.

Cieľom rastlinolekárskych dní je v spolupráci s MP SR, SPU v Nitre, ÚKSÚP Bratislava a ďalšími štátnymi organizáciami reagovať na aktuálne problémy v ochrane poľnohospodárskych rastlín, ale aj lesa.
Rastlinolekárske dni boli okrem prednášateľov a účastníkov zo Slovenska obohatené aj o prednášky zástupcov Rakúskeho pracovného združenia pre integrovanú ochranu rastlín (Österreichische  Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz), s ktorým SRS podpísala dohodu o spolupráci v septembri 2007.
III. rastlinolekárske dni sa uskutočnia v roku 2009.

Obálka (dokument)
Obsah (dokument)
Patitul (dokument)
Zborník 1.časť (dokument)
Zborník 2.časť (dokument)
program II RRD návrh 15-11-2007 slov. (dokument)
program II RRD návrh 15-11-2007 eng. (dokument)

Odborný seminár TOPPS

Dňa 21.6.2007 sa uskutočnil na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva Košice v priestoroch NRL UVL Košice odborný seminár TOPPS s názvom „Školením obsluhy postrekovačov proti znečisťovaniu vôd z bodových zdrojov“. Pod skratkou TOPPS sa skrýva vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín s cieľom predchádzať znečisťovaniu vôd z bodových zdrojov prípravkami na ochranu rastlín (Training Operators to Prevent Pollution from Point Sources). Odborný seminár sa uskutočnil v spolupráci medzi SCPA, MP SR a SRS.
Cieľom odborného seminára bolo oboznámiť sa s pripravovanou publikáciou „Dobrá prax  v ochrane rastlín (Best Management Practices,  BMPs) a využiť túto publikáciu pri vzdelávaní konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín v zmysle zákona NR SR č. 295/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z.z.. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Seminára sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev a inštitúcií podieľajúce sa na procese registrácie prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku.
Pozvánka (dokument)