Bezpečné používanie prípravkov – SUI

Iniciatíva za bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín v Európe – SUI

Uznávajúc dôležitosť praxe bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín pre osoby narábajúce s prípravkami na ochranu rastlín, európsky priemysel ochrany rastlín vyšiel s „Iniciatívou za bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín (Safe Use Initiative, SUI, ďalej len „Iniciatíva“). Táto sa zameriava osobitne na obsluhu (operátorov) postrekovačov, ktorá je zodpovedná za aplikáciu prípravkov a na pracovníkov, ktorí sú zase zodpovední za riadenie a výkon ochrany rastlín v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch. Iniciatíva ponúka takú prax v ochrane rastlín, ktorá znižuje mieru vplyvu prípravkov na zdravotný stav osôb narábajúcich s nimi. Znižovanie vplyvu prípravkov v kontexte horeuvedeného sa uskutočňuje dodržiavaním zásad dobrej poľnohospodárskej praxe, prostredníctvom zavádzania novátorských techník (napr. uzatvorený systém prečerpávania prípravkov – CTS), nasadenia modernej postrekovej techniky a uplatňovaním zdravého rozumu. Iniciatíva sa hlavne zameriava na:

  • dodržiavanie pokynov uvedených na etikete;
  • zníženie možného vystavenia obsluhy od vplyvu prípravkov na ochranu rastlín (používanie nových postupov pri ich aplikácii);
  • zníženie vystavenia povrchu tela obsluhy od vplyvu prípravkov na ochranu rastlín (primerané používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov);
  • rozširovanie poznatkov a vedomostí prostredníctvom školenia a vzdelávania;
  • kampane zamerané na zvyšovanie všeobecného povedomia verejnosti.

Aby bola táto iniciatíva úspešná, najväčší význam má účasť a aktívne zapojenie sa orgánov štátnej správy do nej. Iniciatíva za bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín prebieha v Európe od roku 2002, kedy sa úspešne začala v Portugalsku. Následne sa do iniciatívy zapojili ďalšie krajiny ako Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Grécko a Poľsko. V roku 2010 sa do iniciatívy zapojilo aj Slovensko a následne ďalšie krajiny ako Litva, Lotyšsko, Cyprus, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko a Česko.

Keďže cieľom tejto iniciatívy – projektu je znižovať riziká vplyvov prípravkov pri ich aplikácii u najviac dotknutých subjektov (traktoristi, pomocný personál, skladníci a niektorí ďalší), do projektu sa na Slovensku zapojili nasledovné štátne inštitúcie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Národný inšpektorát práce a Národné toxikologické informačné centrum. Slovenská asociácia ochrany rastlín, ktorá projekt koordinuje spolupracuje aj s nevládnymi organizáciami (Slovenská rastlinolekárska spoločnosť, Ovocinárska únia SR), a taktiež so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agrárnou Komorou Slovenska sídliacou v Dunajskej Strede.