Nakladanie s prázdnymi obalmi – CMS

Pilotný projekt Slovenskej asociácie ochrany rastlín ohľadne nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín

Cieľom európskeho priemyslu ochrany rastlín, ktorého súčasťou je aj Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len „SAOR“), je zodpovedným spôsobom poskytnúť popredajnú starostlivosť o svojich zákazníkov tým, že do roku 2020 sa na celom svete zmaximalizuje zber, recyklácia a primerané zneškodňovanie všetkých prázdnych obalov z prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „POR“). S používaním POR sa na Slovensku spája tvorba približne 350 ton odpadu tvoreného obalmi z plastov.

Priemysel ochrany rastlín na Slovensku si s plnou vážnosťou uvedomuje túto skutočnosť, obdobne ako v iných krajinách, že musí riešiť problematiku odpadov pochádzajúcich z POR, a to ich zberom a následným zhodnotením – ich recykláciou.

Nevyhnutnosť angažovania priemyslu vyplýva aj z nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorý celý systém zabezpečenia vznikajúcich odpadov presúva cez tzv. princíp rozšírenej zodpovednosti na výrobcov a dovozcov (individuálne alebo kolektívne organizácie zodpovednosti výrobcov).

Zabezpečiť zber a zneškodnenie prázdnych obalov z POR sú však oblasťami, ktoré si vyžadujú podstatne väčšiu angažovanosť priemyslu ochrany rastlín na Slovensku ako doteraz. SAOR sa do tejto oblasti iniciatívne zapájala už od roku 2010, a to prostredníctvom kampane zameranej na správne vyplachovanie prázdnych obalov z POR. V decembri 2013 sa po dohode SAOR a Európskej asociácie ochrany rastlín (ďalej len „ECPA“) rozhodlo, že pilotný projekt nakladania s prázdnymi obalmi z POR je potrebné pripraviť a následne začať realizovať. V roku 2014 sa realizoval v pilotnej oblasti iba jeden zberový cyklus, a to jesenný zber. V rokoch 2015 a 2016 sa zber realizoval v pilotnej oblasti počas dvoch zberových cyklov. Pilotnú oblasť v roku 2016 tvorili nasledovné okresy: Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Piešťany, Prešov a jeden subjekt z okresu Trenčín. V budúcnosti sa bude projekt postupne rozširovať aj do ďalších okresov na Slovensku.

Dôvody spustenia projektu sú jednoznačné. Jediným, v súčasnosti využívaným spôsobom zneškodnenia prázdnych obalov na Slovensku, je ich uloženie na skládku nebezpečného odpadu. Tento spôsob zneškodnenia prázdnych obalov je preto neudržateľný. Pre korektnosť treba však uviesť, že prázdne obaly je možné síce spaľovať v spaľovni nebezpečného odpadu, avšak tento spôsob zneškodnenia (energetické využitie) sa využíva iba minimálne, keďže je finančne nákladnejší, ako ich uloženie na skládku nebezpečného odpadu.