Ochrana vody – TOPPS Water Protection

Čistá voda je pre nás nevyhnutnosťou ‒ nemôžeme bez nej žiť. Takže otázkou nie je prečo, ale ako európsky priemysel ochrany rastlín spolupracuje s konečnými užívateľmi prípravkov na ochranu rastlín a štátnymi orgánmi na zabezpečovaní ochrany tohto obmedzeného prírodného zdroja. Ešte stále prichádza k znečisťovaniu vôd prípravkami – hoci vo väčšine prípadov ide o nepatrné množstvá. Sú tri druhy hlavných zdrojov možného znečistenia vodných útvarov: bodové zdroje, úlet postrekovej hmly a povrchový odtok spojený s eróziou. Priemysel ochrany rastlín a poľnohospodári považujú akékoľvek znečistenie vody prípravkami za neprijateľné. Práve z tohto dôvodu Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len „SAOR“) spustila na Slovensku viaceré projekty zamerané za znižovanie miery znečisťovania vôd prípravkami, a v tom najideálnejšom prípade jeho úplného odstránenia.

Aby verejnosť bola správne informovaná, je potrebné uviesť nasledovné. Od roku 2006 SAOR na Slovensku spolupracuje so štátnymi orgánmi a konečnými užívateľmi prípravkov na predchádzaní znečisťovania vôd prostredníctvom projektu TOPPS. Projekt TOPPS (vzdelávanie obslúh postrekovačov s cieľom podporovať dobrú prax v ochrane rastlín a udržateľnosť poľnohospodárstva) pozostáva z čiastkových projektov zameraných na zavádzanie dobrej praxe v ochrane rastlín, aby sa predchádzalo znečisťovaniu vôd prípravkami na hospodárskych dvoroch, v poľnohospodárskej krajine a jej okolí. Zatiaľ čo sa čiastkový projekt TOPPS – Life zameriaval na znečisťovanie z bodových zdrojov, čiastkový projekt TOPPS – Water Protection, ktorý sa spustil v roku 2015 okrem Slovenska aj v Grécku, Maďarsku, Holandsku, Portugalsku a Rumunsku, sa zameriava na predchádzaní znečisťovania, ku ktorému by mohlo prichádzať počas ošetrovania kultúr prípravkami, a to v dôsledku úletu postrekovej hmly alebo povrchového odtoku. Cieľom obidvoch týchto čiastkových projektov je vypracovávať, sprostredkúvať a predvádzať dobrú prax v ochrane rastlín. Pri ich uplatňovaní SAOR spolupracuje s VÚVH Bratislava, Profesional Servis s.r.o., Santovka, VUPOP Bratislava a Agroinštitútom Nitra, štátny podnik.

Dobrou správou je, že najnovšie štúdie zverejnené Európskou agentúrou pre životné prostredie (European Environmental Agency, EEA) potvrdili znižovanie miery znečistenia vôd v Európe – a to dokonca aj pri rastúcej poľnohospodárskej výrobe. Zvyšuje sa účinnosť prípravkov, takže sa znižuje množstvo chemikálií potrebných na ošetrovanie plodín. Neustále sa zvyšuje nielen technologická úroveň používania prípravkov ale aj všeobecné povedomie predchádzania znečistenia vôd. Všetky tieto činitele, vrátane uplatňovania projektu TOPPS,   evidentne prispievajú k postupnému poklesu miery ich znečistenia nielen v Európe ale aj na Slovensku.