Projekty

Bezpečné používanie prípravkov – SUI

Iniciatíva za bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín v Európe – SUI

Uznávajúc dôležitosť praxe bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín pre osoby narábajúce s prípravkami na ochranu rastlín, európsky priemysel ochrany rastlín vyšiel s „Iniciatívou za bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín (Safe Use Initiative, SUI, ďalej len „Iniciatíva“). Táto sa zameriava osobitne na obsluhu (operátorov) postrekovačov, ktorá je zodpovedná za aplikáciu prípravkov a na pracovníkov, ktorí sú zase zodpovední za riadenie a výkon ochrany rastlín v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch. Iniciatíva ponúka takú prax v ochrane rastlín, ktorá znižuje mieru vplyvu prípravkov na zdravotný stav osôb narábajúcich s nimi. Znižovanie vplyvu prípravkov v kontexte horeuvedeného sa uskutočňuje dodržiavaním zásad dobrej poľnohospodárskej praxe, prostredníctvom zavádzania novátorských techník (napr. uzatvorený systém prečerpávania prípravkov – CTS), nasadenia modernej postrekovej techniky a uplatňovaním zdravého rozumu. Iniciatíva sa hlavne zameriava na:

  • dodržiavanie pokynov uvedených na etikete;
  • zníženie možného vystavenia obsluhy od vplyvu prípravkov na ochranu rastlín (používanie nových postupov pri ich aplikácii);
  • zníženie vystavenia povrchu tela obsluhy od vplyvu prípravkov na ochranu rastlín (primerané používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov);
  • rozširovanie poznatkov a vedomostí prostredníctvom školenia a vzdelávania;
  • kampane zamerané na zvyšovanie všeobecného povedomia verejnosti.

Aby bola táto iniciatíva úspešná, najväčší význam má účasť a aktívne zapojenie sa orgánov štátnej správy do nej. Iniciatíva za bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín prebieha v Európe od roku 2002, kedy sa úspešne začala v Portugalsku. Následne sa do iniciatívy zapojili ďalšie krajiny ako Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Grécko a Poľsko. V roku 2010 sa do iniciatívy zapojilo aj Slovensko a následne ďalšie krajiny ako Litva, Lotyšsko, Cyprus, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko a Česko.

Keďže cieľom tejto iniciatívy – projektu je znižovať riziká vplyvov prípravkov pri ich aplikácii u najviac dotknutých subjektov (traktoristi, pomocný personál, skladníci a niektorí ďalší), do projektu sa na Slovensku zapojili nasledovné štátne inštitúcie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Národný inšpektorát práce a Národné toxikologické informačné centrum. Slovenská asociácia ochrany rastlín, ktorá projekt koordinuje spolupracuje aj s nevládnymi organizáciami (Slovenská rastlinolekárska spoločnosť, Ovocinárska únia SR), a taktiež so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agrárnou Komorou Slovenska sídliacou v Dunajskej Strede.

Ochrana vody – TOPPS Water Protection

Čistá voda je pre nás nevyhnutnosťou ‒ nemôžeme bez nej žiť. Takže otázkou nie je prečo, ale ako európsky priemysel ochrany rastlín spolupracuje s konečnými užívateľmi prípravkov na ochranu rastlín a štátnymi orgánmi na zabezpečovaní ochrany tohto obmedzeného prírodného zdroja. Ešte stále prichádza k znečisťovaniu vôd prípravkami – hoci vo väčšine prípadov ide o nepatrné množstvá. Sú tri druhy hlavných zdrojov možného znečistenia vodných útvarov: bodové zdroje, úlet postrekovej hmly a povrchový odtok spojený s eróziou. Priemysel ochrany rastlín a poľnohospodári považujú akékoľvek znečistenie vody prípravkami za neprijateľné. Práve z tohto dôvodu Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len „SAOR“) spustila na Slovensku viaceré projekty zamerané za znižovanie miery znečisťovania vôd prípravkami, a v tom najideálnejšom prípade jeho úplného odstránenia.

Aby verejnosť bola správne informovaná, je potrebné uviesť nasledovné. Od roku 2006 SAOR na Slovensku spolupracuje so štátnymi orgánmi a konečnými užívateľmi prípravkov na predchádzaní znečisťovania vôd prostredníctvom projektu TOPPS. Projekt TOPPS (vzdelávanie obslúh postrekovačov s cieľom podporovať dobrú prax v ochrane rastlín a udržateľnosť poľnohospodárstva) pozostáva z čiastkových projektov zameraných na zavádzanie dobrej praxe v ochrane rastlín, aby sa predchádzalo znečisťovaniu vôd prípravkami na hospodárskych dvoroch, v poľnohospodárskej krajine a jej okolí. Zatiaľ čo sa čiastkový projekt TOPPS – Life zameriaval na znečisťovanie z bodových zdrojov, čiastkový projekt TOPPS – Water Protection, ktorý sa spustil v roku 2015 okrem Slovenska aj v Grécku, Maďarsku, Holandsku, Portugalsku a Rumunsku, sa zameriava na predchádzaní znečisťovania, ku ktorému by mohlo prichádzať počas ošetrovania kultúr prípravkami, a to v dôsledku úletu postrekovej hmly alebo povrchového odtoku. Cieľom obidvoch týchto čiastkových projektov je vypracovávať, sprostredkúvať a predvádzať dobrú prax v ochrane rastlín. Pri ich uplatňovaní SAOR spolupracuje s VÚVH Bratislava, Profesional Servis s.r.o., Santovka, VUPOP Bratislava a Agroinštitútom Nitra, štátny podnik.

Dobrou správou je, že najnovšie štúdie zverejnené Európskou agentúrou pre životné prostredie (European Environmental Agency, EEA) potvrdili znižovanie miery znečistenia vôd v Európe – a to dokonca aj pri rastúcej poľnohospodárskej výrobe. Zvyšuje sa účinnosť prípravkov, takže sa znižuje množstvo chemikálií potrebných na ošetrovanie plodín. Neustále sa zvyšuje nielen technologická úroveň používania prípravkov ale aj všeobecné povedomie predchádzania znečistenia vôd. Všetky tieto činitele, vrátane uplatňovania projektu TOPPS,   evidentne prispievajú k postupnému poklesu miery ich znečistenia nielen v Európe ale aj na Slovensku.

Nakladanie s prázdnymi obalmi – CMS

Pilotný projekt Slovenskej asociácie ochrany rastlín ohľadne nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín

Cieľom európskeho priemyslu ochrany rastlín, ktorého súčasťou je aj Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len „SAOR“), je zodpovedným spôsobom poskytnúť popredajnú starostlivosť o svojich zákazníkov tým, že do roku 2020 sa na celom svete zmaximalizuje zber, recyklácia a primerané zneškodňovanie všetkých prázdnych obalov z prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „POR“). S používaním POR sa na Slovensku spája tvorba približne 350 ton odpadu tvoreného obalmi z plastov.

Priemysel ochrany rastlín na Slovensku si s plnou vážnosťou uvedomuje túto skutočnosť, obdobne ako v iných krajinách, že musí riešiť problematiku odpadov pochádzajúcich z POR, a to ich zberom a následným zhodnotením – ich recykláciou.

Nevyhnutnosť angažovania priemyslu vyplýva aj z nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorý celý systém zabezpečenia vznikajúcich odpadov presúva cez tzv. princíp rozšírenej zodpovednosti na výrobcov a dovozcov (individuálne alebo kolektívne organizácie zodpovednosti výrobcov).

Zabezpečiť zber a zneškodnenie prázdnych obalov z POR sú však oblasťami, ktoré si vyžadujú podstatne väčšiu angažovanosť priemyslu ochrany rastlín na Slovensku ako doteraz. SAOR sa do tejto oblasti iniciatívne zapájala už od roku 2010, a to prostredníctvom kampane zameranej na správne vyplachovanie prázdnych obalov z POR. V decembri 2013 sa po dohode SAOR a Európskej asociácie ochrany rastlín (ďalej len „ECPA“) rozhodlo, že pilotný projekt nakladania s prázdnymi obalmi z POR je potrebné pripraviť a následne začať realizovať. V roku 2014 sa realizoval v pilotnej oblasti iba jeden zberový cyklus, a to jesenný zber. V rokoch 2015 a 2016 sa zber realizoval v pilotnej oblasti počas dvoch zberových cyklov. Pilotnú oblasť v roku 2016 tvorili nasledovné okresy: Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Piešťany, Prešov a jeden subjekt z okresu Trenčín. V budúcnosti sa bude projekt postupne rozširovať aj do ďalších okresov na Slovensku.

Dôvody spustenia projektu sú jednoznačné. Jediným, v súčasnosti využívaným spôsobom zneškodnenia prázdnych obalov na Slovensku, je ich uloženie na skládku nebezpečného odpadu. Tento spôsob zneškodnenia prázdnych obalov je preto neudržateľný. Pre korektnosť treba však uviesť, že prázdne obaly je možné síce spaľovať v spaľovni nebezpečného odpadu, avšak tento spôsob zneškodnenia (energetické využitie) sa využíva iba minimálne, keďže je finančne nákladnejší, ako ich uloženie na skládku nebezpečného odpadu.

Falšovanie prípravkov – ACF

V súvislosti s narastajúcim celosvetovým fenoménom falšovania tovarov všetkého druhu, priemysel ochrany rastlín, ktorý je reprezentovaný celosvetovou organizáciou ochrany rastlín (CropLife International), si uvedomuje skutočnosť, že z celosvetového pohľadu sú popri liekoch a kozmetike prípravky na ochranu rastlín jedným z najvyhľadávanejších a najvýnosnejších tovarov na falšovanie. Keďže problém falšovania a ilegálneho dovozu neobchádza ani Slovensko, Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len „SAOR) sa od roku 2009 aktívne zapája k iniciatíve zameranej proti falšovaniu a ilegálnemu dovozu prípravkov na ochranu rastlín v rámci programu Európskej asociácie ochrany rastlín. Táto iniciatíva konkrétne nadväzuje na „Uznesenie Rady z 25.9.2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu“, ktoré vyšlo v ÚV EÚ pod číslom 2008/C 253/01.

V súčasnom období väčšina falšovaných prípravkov na ochranu rastlín pochádza z Číny, a do Európy sa dostávajú predovšetkým cez prístavy a letiská nachádzajúce sa v západnej Európe a v Stredomorí. Z toho dôvodu sa najnovšie aktivity priemyslu ochrany rastlín, ktorý je reprezentovaný celosvetovou asociáciou ochrany rastlín (CropLife International) zameriavajú na spoluprácu s čínskymi úradmi a inštitúciami, aby sa predišlo vývozu prípravkov na ochranu rastlín z Číny z neznámych výrobných zdrojov.

Posilnenie ochrany slovenského trhu pred falšovanými prípravkami je možné iba úzkou vzájomnou koordináciou zodpovedných silových a kontrolných organizácií štátnej správy a výmenou informácií. Nemenej dôležitým nástrojom je vzdelávanie, na ktoré sa odvoláva aj „Smernica EP a Rady (ES) č. 2009/128, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov“. Smernica okrem iného vyžaduje, aby problematika poukazujúca na existenciu falšovania prípravkov na ochranu rastlín a na riziká spojené s používaním týchto falšovaných prípravkov na ochranu rastlín bola zahrnutá do programu odborného vzdelávania v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín.

Tu SAOR vidí veľký priestor, aby profesionálni používatelia, distribútori a poradcovia boli prostredníctvom vzdelávania informovaní o rizikách, ktoré falšované a ilegálne dovážané prípravky na ochranu rastlín predstavujú pre spotrebiteľa a pre životné prostredie.