Zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zamerané na zníženie úniku prípravkov na ochranu rastlín v dôsledku povrchového odtoku a erózie a z bodových zdrojov znečistenia – Kočín, 11.4.2017, Vzdelávací kurz