Stanovy

Slovenská asociácia ochrany rastlín – SCPA

Slovak Crop Protection Association – SCPA

Stanovy

I.

Názov združenia

Slovenská asociácia ochrany rastlín

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA OCHRANY RASTLÍN je záujmové združenie v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov. Používaná skratka názvu je SCPA. Pre účely členstva SCPA v zahraničných spolkoch a organizáciách a pri vystupovaní smerom k zahraničiu sa bude používať anglický ekvivalent názvu, t.j.

Slovak Crop Protection Association – SCPA

 

II.

Sídlo združenia

SCPA má sídlo na Rešetkovej ul. 11, 831 03 Bratislava.

 

III.

Ciele a činnosti združenia

   Ciele združenia sú:

 • a) Obhajovať a presadzovať záujmy združenia a jeho jednotlivých členov na všetkých úrovniach.
 • b) Komunikovať s orgánmi štátnej správy, masmédiami,  ostatnými združeniami a stavovskými organizáciami.
 • c) Monitorovať morálny a etický rozmer slovenského trhu s prípravkami na ochranu rastlín a upozorňovať kompetentné orgány na nedostatky.
 • d) Zvyšovať odbornú úroveň členov spoločnosti.
 • e) Šíriť vedecko-technické poznatky a skúsenosti ako aj odborné vedomosti pre podnikateľskú, výrobnú a obchodnú sféru v oblasti ochrany rastlín a rastlinnej produkcie pred škodlivými organizmami a činiteľmi.
 • f) Poriadať národné a medzinárodné konferencie, semináre, prednášky, exkurzie a školenia.
 • g) Podporovať študujúcu mládež v odboroch poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Za účelom naplnenia svojich cieľov  združenie vykonáva tieto činnosti:

 • a)   Organizuje  a vykonáva  odborné vzdelávanie pre predaj a používanie prípravkov na ochranu rastlín.
 • b)  Vykonáva propagačnú, výstavnícku, vydavateľskú, edičnú činnosť a iné.

 

IV.

Členstvo

Členom SCPA sa môže stať len fyzická alebo právnická osoba, ktorá je výrobcom prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú registrované v Slovenskej republike, alebo je v Slovenskej republike povereným zástupcom takéhoto výrobcu, alebo je držiteľom registrácie prípravku od takéhoto výrobcu a súhlasí so Stanovami SCPA.

Členstvo vzniká rozhodnutím Valného zhromaždenia SCPA po predchádzajúcom posúdení „Žiadosti o prijatie za člena“ a ostatných náležitostí v zmysle týchto stanov.

 

Valné zhromaždenie musí rozhodnúť o prijatí, resp. neprijatí na najbližšom výročnom Valnom zhromaždení, ktoré nasleduje po prevzatí „Žiadosti o prijatie za člena“.

Členstvo v SCPA zaniká:

 • a) rozhodnutím člena;
 • b) smrťou člena (členstvo fyzických osôb);
 • c) zánikom člena (členstvo právnických osôb);
 • d) ak bol člen právoplatne odsúdený;
 • e) zánikom podstaty členstva a následným vystúpením člena.
 • f) pri zániku združenia SCPA.

V niektorých prípadoch členstvo zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia, ak:

 • g) niektorý člen porušuje Stanovy alebo iné interné rozhodnutia a predpisy;
 • h) iným spôsobom koná v neprospech SCPA;
 • i) po dobu 180 dní nekomunikuje s SCPA a nejaví záujem o spoluprácu a napĺňanie cieľov SCPA.

 

V prípade podľa písm. a) členstvo zaniká dátumom, ktorý člen oznámi v žiadosti o ukončenie členstva.

V prípadoch podľa písm. b), c), d), e), f) členstvo zaniká dátumom, kedy táto skutočnosť nastala.

V prípadoch podľa písm. g), h), i) členstvo zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia. Do dátumu zániku členstva sú zachované práva a povinnosti žiadateľa vyplývajúce zo stanov.

 

V.

Dobrovoľné ukončenie členstva

Ktorýkoľvek člen, želajúci si ukončiť svoje členstvo (čl. IV., písm. a ) môže vystúpiť zo združenia doručením písomného oznámenia, pričom toto vystúpenie ho nezbavuje povinností zo záväzkov voči združeniu existujúcich v čase vystúpenia. Doručené písomné oznámenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti žiadajúcej ukončenie členstva.

 

VI.

Rozdelenie členov a členské príspevky

Hodnota členského príspevku sa schvaľuje na výročnom VZ SCPA pre nasledujúci rok.

Člen SCPA je povinný najneskôr do 30. januára príslušného kalendárneho roku uhradiť 100% hodnoty členského príspevku pre príslušný kalendárny rok.

 

VII.

Orgány združenia

 • a) Valné zhromaždenie

Vrcholným orgánom združenia je Valné zhromaždenie SCPA. Valné zhromaždenie je vytvorené zo všetkých členov SCPA. Pri členstve fyzických osôb je členom Valného zhromaždenia samotná fyzická osoba. Pri členstve právnických osôb je členom Valného zhromaždenia osoba písomne poverená štatutárnym zástupcom právnickej osoby. Poverenie musí obsahovať vôľu právnickej osoby a jednoznačné určenie osoby – zástupcu právnickej osoby, ktorá bude právnickú osobu zastupovať na Valnom zhromaždení SCPA, resp. v orgánoch SCPA. Písomné poverenie môže byť dlhodobé, alebo jednorazové, účelové pre účasť na Valnom zhromaždení. Právnickú osobu môže na Valnom zhromaždení zastupovať len jedna osoba s hlasovacím právom. Pokiaľ sa Valného zhromaždenia zúčastní viac osôb zastupujúcich jedného člena SCPA, hlasovať môže len jedna osoba, resp. bude sa počítať len jeden hlas. V prípade sporu o oprávnenie zastupovať člena na Valnom zhromaždení, rozhodne o ďalšom postupe Prezident SCPA. Osoba, ktorá zastupuje člena SCPA na Valnom zhromaždení, môže zároveň pôsobiť v iných orgánoch SCPA.

Každý člen SCPA má na Valnom zhromaždení SCPA jeden hlas.

Za Výročné Valné zhromaždenie SCPA sa považuje valné zhromaždenie, na ktorom sa schvaľuje Plán činnosti SCPA a Výročná správa SCPA, hodnota členského príspevku a vznik  alebo zánik členstva. Program výročného Valného zhromaždenia nesmie obsahovať iné body ako je schvaľovanie Plánu činnosti SCPA a Výročnej správy SCPA, schvaľovanie hodnoty členského príspevku a vznik alebo zánik členstva. 

Výročné Valné zhromaždenie hlavne:

 • rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia SCPA;
 • schvaľuje Stanovy SCPA, ich zmeny a doplnky;
 • schvaľuje Plán činnosti SCPA a Výročnú správu SCPA;
 • schvaľuje Rozpočet SCPA a Správu o hospodárení SCPA;
 • volí a odvoláva Výkonného riaditeľa SCPA;
 • volí a odvoláva Tajomníka SCPA na návrh Výkonného riaditeľa SCPA, Prezidenta SCPA alebo člena Valného zhromaždenia;
 • volí a odvoláva Prezidenta SCPA z členov Valného zhromaždenia SCPA.
 • rozhoduje o hodnote ročného členského príspevku členov
 • je oprávnené rozhodnúť o povinnosti členov uhradiť mimoriadny členský príspevok, a to vo výške o ktorej rozhodne valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie SCPA písomne zvoláva Výkonný riaditeľ SCPA podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne, najneskôr do 31. decembra príslušného roku. Mimoriadne Valné zhromaždenie písomne zvoláva Výkonný riaditeľ SCPA, ak o to písomne požiada minimálne 1/3 všetkých členov Valného zhromaždenia SCPA. V prípade, že by nebolo možné z rôznych príčin zvolať Valné zhromaždenie SCPA prostredníctvom Výkonného riaditeľa SCPA, môže Valné zhromaždenie SCPA zvolať Prezident SCPA, alebo člen Valného zhromaždenia SCPA na základe písomnej požiadavky minimálne 1/3 všetkých členov SCPA.

 

 • b) Výkonný riaditeľ SCPA

Výkonný riaditeľ SCPA je výkonným orgánom SCPA. Výkonný riaditeľ SCPA koná samostatne v rozsahu schválenom Výkonným výborom SCPA a podpisuje sa za SCPA k vypísanému alebo vytlačenému názvu združenia. Funkcia Výkonný riaditeľ SCPA je platená. Výkonnému riaditeľovi SCPA vzniká zamestnanecký pomer. Výšku mesačnej mzdy, ako aj text zmluvného vzťahu, ktorý bude uzavretý medzi SCPA a Výkonným riaditeľom SCPA  schvaľuje Prezident SCPA.

Valné zhromaždenie SCPA môže rozhodnúť o jednorazových odmenách pre Výkonného riaditeľa SCPA.

Výkonný riaditeľ SCPA hlavne:

 • riadi SCPA v čase medzi Valnými zhromaždeniami. V úzkej spolupráci s Prezidentom SCPA a Výkonným výborom SCPA spoločne napĺňajú ciele združenia a uznesenia Valného zhromaždenia SCPA;
 • zastupuje SCPA voči tretím osobám;
 • zastupuje SCPA v orgánoch ECPA a ostatných organizáciách v SR a v zahraničí;
 • podáva návrh na zvolenie alebo odvolanie Tajomníka SCPA;
 • zo svojej činnosti sa zodpovedá Výkonnému výboru SCPA a Valnému zhromaždeniu SCPA a podáva správu o činnosti minimálne jedenkrát ročne.

 

 • c) Výkonný výbor SCPA

Výkonný výbor SCPA je riadiaci orgán Výkonného riaditeľa SCPA. Pomáha v čase medzi Valnými zhromaždeniami napĺňať ciele SCPA a uznesenia Valného zhromaždenia SCPA. Výkonný výbor SCPA je vytvorený zo všetkých členov Valného zhromaždenia SCPA. Zloženie Výkonného výboru SCPA formálne potvrdzuje Valné zhromaždenie SCPA formou uznesenia.  Výkonný výbor SCPA je uznášaniaschopný ak je pri hlasovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Výkonného výboru SCPA. Výkonný výbor SCPA prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov formou hlasovania. Funkcia člena Výkonného výboru SCPA je čestná.

V prípadoch, keď nie je vykonávaná funkcia Výkonný riaditeľ SCPA, Tajomník SCPA, alebo obaja, ako aj v prípade, že Výkonný riaditeľ SCPA, Tajomník SCPA, alebo obaja nemôžu vykonávať svoju funkciu Výkonný výbor SCPA zvolí spomedzi seba väčšinou hlasov všetkých členov Výkonného výboru SCPA člena, alebo členov Výkonného výboru SCPA, ktorí budú plnohodnotne zastupovať Výkonného riaditeľa SCPA, Tajomníka SCPA, alebo obidvoch až do zvolenia Výkonného riaditeľa SCPA, Tajomníka SCPA, alebo do doby keď budú pôvodný Výkonný riaditeľ SCPA, Tajomník SCPA, alebo obaja schopní opäť vykonávať svoju funkciu. Výkonný výbor SCPA vytvára podľa potreby Pracovné skupiny SCPA zamerané na rôzne témy s cieľom aktívne pôsobiť v prospech SCPA. Pracovné skupiny SCPA sú zamerané na konkrétne riešenie dôležitých úloh v oblastiach, ktoré sú pre SCPA kľúčové. Napr. Pracovná skupina SCPA pre legislatívu, Pracovná skupina SCPA pre komunikáciu, atď. Pracovné skupiny SCPA vytvárajú podklady pre Výkonný výbor SCPA a pre Výkonného riaditeľa  SCPA. Členstvo v Pracovných skupinách SCPA je čestné. Členov Pracovných skupín SCPA menuje Výkonný riaditeľ SCPA  na návrh Výkonného výboru SCPA. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o jednorazových odmenách pre členov Výkonného výboru SCPA, ako aj pre členov Pracovných skupín SCPA.

 

 • d) Prezident SCPA

Prezident SCPA je vrcholným a štatutárnym orgánom SCPA. Koná samostatne v rozsahu schválenom Valným zhromaždením SCPA a podpisuje sa za SCPA k vypísanému alebo vytlačenému názvu združenia. Funkcia Prezident SCPA je čestná. Valné zhromaždenie SCPA môže rozhodnúť o jednorazových odmenách pre Prezidenta SCPA. Prezident SCPA je funkčne nadriadený Výkonnému riaditeľovi SCPA a v prípade akéhokoľvek kompetenčného sporu medzi Prezidentom SCPA a Výkonným riaditeľom SCPA je rozhodujúce a záväzné rozhodnutie Prezidenta SCPA.   

Prezident SCPA hlavne:

 • zastupuje SCPA voči tretím osobám;
 • zastupuje SCPA v orgánoch ECPA a ostatných organizáciách v SR a v zahraničí v prípadoch ak to nemôže vykonávať Výkonný riaditeľ SCPA.;
 • zo svojej činnosti sa zodpovedá Výkonnému výboru SCPA a Valnému zhromaždeniu SCPA a podáva správu o činnosti minimálne jedenkrát ročne.

 

 • e) Tajomník SCPA

Tajomník SCPA pomáha Výkonnému riaditeľovi SCPA v čase medzi Valnými zhromaždeniami napĺňať ciele SCPA a uznesenia Valného zhromaždenia SCPA. Výkonný riaditeľ SCPA je priamym nadriadeným Tajomníka SCPA. Tajomník SCPA plní príkazy Výkonného riaditeľa SCPA. Zo svojej činnosti sa zodpovedá Výkonnému riaditeľovi SCPA a Prezidentovi SCPA.

 

Funkcia Tajomník SCPA je platená. Výšku mesačnej odmeny,  ako aj text zmluvného vzťahu, ktorý bude uzavretý medzi SCPA a Tajomníkom SCPA schvaľuje Prezident SCPA.

VIII.

Doba trvania združenia

Záujmové združenie SCPA sa zriaďuje na dobu neurčitú.

 

IX.

Hospodárenie združenia

SCPA hospodári s majetkom nadobudnutým z členských príspevkov, darov od fyzických osôb, dotácií a grantov od právnických osôb. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. SCPA hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov SCPA.

SCPA vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku, o svojich príjmoch a výdajoch a finančných vzťahoch v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

 

X.

Základné práva a povinnosti členov SCPA

 1. Členovia združenia sa dohodli na tom, že budú napomáhať činnosti združenia tak, ako to vyplýva z týchto stanov. Povinnosťou člena je napomáhať činnosti združenia.
 2. Každý člen SCPA má právo zúčastňovať sa Valného zhromaždenia združenia, podávať pripomienky a požadovať vysvetlenie v rozsahu určenom týmito stanovami.
 3. Každý člen SCPA má právo voliť orgány SCPA a byť volený do orgánov SCPA v rozsahu určenom týmito stanovami.
 4. Členovia SCPA vykonávajú hlasovacie právo na Valnom zhromaždení SCPA.

 

XI.

Zánik SCPA

SCPA zaniká z dôvodov stanovených zákonom. O zániku SCPA, jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Valné zhromaždenie SCPA. K prijatiu rozhodnutia o zániku SCPA je potrebný súhlas min. 2/3 hlasov všetkých členov SCPA. Pri zániku Valné zhromaždenie SCPA menuje likvidátora, resp. likvidačnú komisiu. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia o zániku Valného zhromaždenia SCPA.

 

XII.

Záverečné ustanovenia

 

Zmena stanov Valným zhromaždením SCPA nadobúda platnosť okamžite po schválení zmien Valným zhromaždením SCPA.

 

V Nitre, dňa 13.12.2018