Odkazy

Európska asociácia ochrany rastlín –  ECPA www.ecpa.eu

Ministerstvo pôdohospodárstva SR –  MP SR www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR –  MŽP SR www.enviro.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR –  MH SR www.economy.gov.sk

Ministerstvo školstva SR –  MŠ SR www.minedu.sk

Ministerstvo zdravotníctva –  MZ SR www.health.gov.sk

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky –  ÚKSÚP www.uksup.sk

Európska a stredozemská organizácia ochrany rastlín –  EPPO www.eppo.org

Agroinštitút Nitra –  Agroinštitút Nitra www.agroinstitut.sk

Poľnohospodárska platobná agentúra –  PPA www.apa.sk

Poľnohospodárska a potravinárska komora –  SPPK www.sppk.sk